Algemene Zaken Uitgelicht

Stand van zaken: Mei 2018

Inleiding

Het is ondertussen al weer 5 maanden geleden dat we een informatiebijeenkomst hebben georganiseerd.

Tijdens deze bijeenkomst is er een presentatie gehouden waar veel vrijwilligers uit diverse commissies hun steentje aan hebben bijgedragen. Na dat moment zijn we met de besturen volop doorgegaan en hebben de commissies tijdelijk niet zo veel kunnen doen. Nu komt het moment dat we weer echt verder kunnen en dat zowel de besturen als de commissies concreter kunnen worden.

Juridische aspecten

Tijdens een fusie-traject moet er ook rekening gehouden worden met een heel aantal juridische en notariële aspecten. Gelukkig kunnen we hierbij gebruik maken van de expertise van onze leden of zakelijke contacten.

Het komt erop neer dat er vóór de stemming een compleet plan moet liggen. Dus als we tijdens een Algemene Leden Vergadering gaan stemmen moeten onderstaande zaken al bekend zijn:

 • De nieuwe statuten;
 • Het nieuwe huishoudelijke reglement;
 • De nieuwe clubnaam;
 • De nieuwe clubkleuren;
 • Een nieuw logo;
 • De organisatiestructuur van de nieuwe vereniging.

Dit complete plan (dit heet “het voorstel tot fusie”) dient door alle bestuursleden te worden ondertekend en dan door beide verenigingen gedeponeerd te worden bij de KvK en ter inzage te liggen in het eigen clubhuis. Tevens dient de fusie te worden aangekondigd in een landelijk dagblad waarbij vermeld wordt waar het “voorstel tot fusie” ter inzage ligt. Dan gaat de 6 maandentermijn in:

 • 1 maand wachten om eventuele bezwaren van schuldeisers af te wachten;
 • Organiseren van Algemene Leden Vergadering (minimale aankondiging 2 weken van tevoren i.v.m. stemming) en stukken ter inzage in clubhuis leggen;
 • Bij DZSV dient 10% van de stemgerechtigden aanwezig te zijn, bij SVD 2/3 van alle stemgerechtigden;
 • Wordt dit bij 1 van de verenigingen niet gehaald, dan gaan beide verenigingen niet over tot stemming;
 • Bij onvoldoende aanwezigen nieuwe ALV uitschrijven, minimaal 2 weken, maximaal 4 weken na de vorige Algemene Leden Vergadering;
 • Als er geen vragen meer zijn en er geen huiswerk meer gedaan hoeft te worden volgt stemming;
 • Indien bij beide verenigingen 2/3 voor een fusie stemt kunnen we door;
 • Na de stemming dienen we een formulier van verzoek tot goedkeuring fusie in bij de KNVB (met aangehecht de nieuwe statuten en de notulen van de Algemene Leden Vergadering van beide verenigingen) ondertekend door alle bestuursleden;
 • Opstellen van de notariële akte door de notaris.

Dit traject moet binnen 6 maanden na het deponeren afgewikkeld zijn, waarna er dus een nieuwe vereniging ontstaat. Gedurende dit traject kunnen we de lopende competities met onze eigen vereniging af maken onder de bestaande clubnamen, met de bestaande tenues en met de huidige teams.

Doel en tijdspad

Ons doel is om begin 2019 de notariële akte te kunnen tekenen zodat we per seizoen 2019/2020 als nieuwe vereniging verder kunnen. Om dit te realiseren zullen we onderstaande tijdspad moeten volgen:

Maart-Juli 2018

 • Website opzetten;
  • Blijven vernieuwen, veel informatie verstrekken;
  • Open en eerlijk communiceren;
  • Mini-enquête/poll’s met korte vragen op de site;
  • Uitvraag doen voor nieuwe clubnaam;
  • Uitvraag doen voor nieuwe clublogo;
  • Uitvraag doen voor nieuwe clubkleuren;
 • Nieuwe statuten opstellen;
 • Nieuw “huishoudelijk reglement” opstellen;
 • Beleidsbepalers zoeken en gesprekken aangaan (mensen polsen);
 • Rondetafelgesprekken met kleine groepen vrijwilligers en voetballers;
 • Gesprekken met financierders/banken m.b.t. eventuele lening;
 • Plannen concretiseren m.b.t. aanleg extra kunstgrasveld;
 • Plannen concretiseren m.b.t. bouwen nieuw clubhuis;
 • Plannen concretiseren m.b.t. sportcomplex, verlichting, snoeiwerk, etc;
 • Begrotingen aanpassen aan de hand van de concrete plannen en offertes;

September 2018

 • Definitief afstemming met de gemeente betreffende de privatisering;
 • Investeringsbegroting definitief maken;
 • Jaarbegroting definitief maken;

Oktober 2018

 • “Voorstel tot fusie” deponeren bij KvK (6 mnd termijn gaat in!)
 • “Voorstel tot fusie” aankondigen in landelijk dagblad;
 • “Voorstel tot fusie” + nieuwe statuten ter inzage in beide clubhuizen;
 • Algemene Leden Vergadering uitschrijven voor begin november

November 2018

 • Algemene Leden Vergadering, voldoende aanwezigheid: stemming.
 • Bij onvoldoende aanwezigheid: nieuwe vergadering uitschrijven
 • Eventuele nieuwe (2e) Algemene Leden Vergadering: stemming

December 2018

 • Starten met voorbereidende werkzaamheden als fusie definitief is:
  • Benaderen sponsoren + contracten afsluiten;
  • Ledenactie organiseren om extra geld binnen te halen;
  • Tekeningen nieuwbouw definitief maken;
  • Mensen benaderen voor diverse functies/posities;
  • In gesprek met instanties over aanvullende subsidies;

Jaarwisseling

 • Ondertekenen akte bij de notaris, nieuwe vereniging is een feit

Vanaf 2019

 • Starten met uitvoerende werkzaamheden:
  • Starten met nieuwbouw (aannemer en zelfredzaamheid)
  • Inkopen tenues/materialen/sponsorspullen/etc.
  • Voetbaltechnische organisatie neerzetten
  • Bestuurlijke organisatie neerzetten
  • Etc.

Waar staan we nu, eind mei?

De website draait, nu is het belangrijk dat we jullie allemaal op de hoogte blijven houden van de gebeurtenissen die plaatsvinden. Korte gespreksverslagen, kleinen polletjes met vragen waaruit we een beetje kunnen afleiden wat er speelt bij de verenigingen, een wedstrijd om mee te denken over de nieuwe clubnaam en ga zo nog maar even door.

Daarnaast hebben we enkele gesprekken met de gemeente achter de rug. Door de gemeenteraadsverkiezingen heeft de privatisering een tijdje stilgelegen. Dat is ook de reden dat alles een maand naar achteren geschoven is, want eigenlijk hadden we in september over willen gaan tot stemming. De gesprekken zijn hoopgevend, al zijn we er nog niet. Naast de privatisering is er nog de kwestie over het hoofdveld van SV Dinxperlo welke in eigendom is van de stichting SASD. Hier is over en weer over gesproken en dit zal binnen de gemeente verder worden behandeld waarbij er door de gemeente ook moet worden nagedacht over de financiële en fiscale afwikkeling. Daarnaast hebben we natuurlijk te maken met allerlei “randzaken” zoals verlichting, parkeergelegenheid, de fietsstraat, de verkeersveiligheid, het onderhoud, etc. In september zal normaal gesproken het raadsbesluit genomen worden en alles definitief worden afgewikkeld.

Daarnaast hebben we besloten om “rondetafelgesprekken” te gaan houden. Gesprekken met groepen vrijwilligers, met voetballende teams, met “vaste supporters” om te peilen wat er nu leeft binnen de club. Tot op heden hebben we uitsluitend in een grote zaal presentaties verzorgd, nu bewust in een kleinere setting. Doel is dat iedereen zich vertrouwd voelt en durft te zeggen wat hij/zij denkt. Hier komen tot nu hele positieve,

maar zeker ook negatieve dingen uit naar voren. Deze dingen moeten ook gezegd kunnen worden! Onze eigen vereniging zal komen te verdwijnen en er zal een hele nieuwe vereniging voor terugkomen. Dat is niet niks! Zeker niet voor mensen die al vele tientallen jaren bij de club lopen, veel vrijwilligerswerk gedaan hebben. Dat er dan een stukje onzekerheid is over de toekomst is heel begrijpelijk. Stefanie Schreur-te Beest helpt ons bij deze gesprekken en tot op heden verlopen ze erg prettig.

Tijdens veel gesprekken kwam er naar voren dat de aanleg van een 2e kunstgrasveld eigenlijk een absolute “must” is. Alleen op die manier kunnen we iedereen laten trainen en de faciliteiten bieden die nodig zijn voor een vereniging met deze omvang. Daarnaast hebben we natuurlijk de nieuwbouw van ons clubgebouw en zullen we op het sportpark nog wel van alles moeten aanpassen. Denk hierbij aan de verlichting, de groenstroken, de bestrating, etc. De facilitaire commissie zal de komende weken dan ook concreter zaken gaan uitwerken. Wat zijn nu exacte kosten voor de aanleg van een kunstgras veld? Waar moet ons nieuwe clubhuis aan voldoen? Hoeveel geld moet dat kosten en hebben wij daarvoor beschikbaar? Wat kunnen wij besparen met zelfredzaamheid en is dat haalbaar? Welke bijkomende kosten moeten we rekening mee houden?

Op basis van deze gegevens gaat de financiële commissie dan weer om tafel om de zaken op een rijtje te zetten en te kijken of we de begroting op een reële manier sluitend kunnen krijgen.

Kortom,

Veel werk te verzetten, maar we zijn steeds meer in een concreter stadium. Wij gaan er van uit dat we kort na de zomervakantie alles op een rijtje hebben. Dat zullen we dan allemaal verwerken in een duidelijke, heldere en eerlijke presentatie. Tot die tijd vraag ik jullie om de nieuwe website in de gaten te houden en vooral mee te doen aan de mini-enquêtes/poll’s. Reageer op ingezonden stukken en heb het erover met vrienden, buren en collega’s! En mocht er behoefte zijn aan een persoonlijk gesprek of uitleg over bepaalde onderwerpen dan kun je altijd aankloppen!

Namens de fusiecommissie,

Ralph Nederlof

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top